Picton, New Zealand 2019

Tiko Delgado in Picton, New Zealand 2019